Fondasyon ZAC vizite pou Leson Natasyon ak Sekirite


Yon gwo mèsi a Fondasyon ZAC! Semèn sa a plis pase 120 jèn nou yo ap aprann leson naje ak sekirite gras ak Fondasyon ZAC. Pandan tout semèn nan premye sekouris yo te ede timoun nou yo eksplore ekipman sekirite, tankou kamyon ponpye ak bato sekou, epi yo te angaje yo nan aktivite salklas ak konseye yo. Li plis isit la.