Mary C. Rich Clubhouse

4yèm-12yèm ane

Pwogram Espò ak Rekreyasyon

Pwogram sa yo ede devlope kapasite fizik, diminye estrès, ak ankouraje yon itilizasyon pozitif nan tan amizman, apresyasyon pou anviwònman an, ak ladrès entèpèsonèl. Yon egzanp se ALL STARS. ALL STARS angaje manm klib 6-18 an nan pwogram foutbòl, baskètbòl, ak foutbòl drapo kalite siperyè òganize.

Clubhouse – Sports -  Boys & Girls Club of Stamford
Clubhouse – Sports -  Boys & Girls Club of Stamford
Clubhouse – Sports -  Boys & Girls Club of Stamford

Pwogram Sante ak Byennèt

Boys & Girls Club of Stamford Health and Wellness pwogram yo devlope kapasite jèn yo pou yo angaje yo nan konpòtman pozitif pou nouri byennèt yo, fikse objektif pèsonèl yo epi vin granmoun otonòm. Youn nan egzanp yon pwogram Sante ak Byennèt se abitid ki an sante. Abitid Sante mete aksan sou bon nitrisyon, aktivite fizik regilye ak amelyore byennèt jeneral.

Clubhouse – Health and Wellness -  Boys & Girls Club of Stamford
Clubhouse – Health and Wellness -  Boys & Girls Club of Stamford
Clubhouse – Health and Wellness -  Boys & Girls Club of Stamford

STEM

STEM gen ladan syans, teknoloji, jeni, ak matematik. Pandan y ap aprann kòd, imite pwosesis algoritmik, ak konsepsyon teknoloji orijinal yo, manm yo devlope ladrès sosyal ak emosyonèl kle tankou travay ann ekip, pèseverans, ak kapasite nan idantifye ak rezoud pwoblèm.

Clubhouse – STEM -  Boys & Girls Club of Stamford
Clubhouse – STEM -  Boys & Girls Club of Stamford

Pwogram Èd Devwa

Pwogram Èd pou Devwa a ankouraje jèn yo pou yo aprann pwòp tèt yo. Li ede manm Club yo ki gen laj 6-18 an reyalize siksè akademik lè yo bay èd pou fè devwa yo, leson patikilye, ak aktivite aprantisaj ki rann anpil, epi ankouraje manm yo pou yo vin moun k ap aprann pwòp tèt yo.

Ki fèt espesyalman pou ede timoun ak adolesan yo fè devwa, pwogram sa a disponib apre lekòl nan Club la. Pwofesyonèl devlopman jèn yo ak volontè devwe sipèvize chak sesyon epi ede manm jèn yo ranpli devwa yo pou jounen an. Lè yo fini travay yo, yo ka chwazi pou yo patisipe nan yon varyete lòt aktivite enteresan ak edikasyon pou devlope ladrès yo menm pi lwen.

Pwogram Èd pou Devwa a se yon gwo opòtinite pou timoun ak adolesan fè devwa yo nan yon kote ki trankil ak sipò nan men anplwaye ki fòme e ki pran swen.

Clubhouse – Homework Help -  Boys & Girls Club of Stamford

Vin yon
Manm Club

Vizite nou Zòn Paran yo pou frè, èdtan, aplikasyon, ak resous itil.

Ou ka enterese tou nan Bibliyotèk videyo.

Aprann plis enfòmasyon sou lòt pwogram klib nou yo

Yerwood
Sant

Pwogram pou elèv K-3yèm ane

Gary Wendt
Sant adolesan

Pwogram pou elèv 7yèm-12yèm ane