Ki moun nou ye

Boys & Girls Club of Stamford is a dedicated youth facility that is open daily, managed by professional staff, and made available and affordable to all youth.  We serve more than 1,600 children (grades K-12), offering programs and services to promote and enhance their development. We inspire confidence, a sense of competence, usefulness, belonging and influence in this POSITIVE PLACE FOR KIDS.

Teen Center at Boys & Girls Club of Stamford
Clubhouse – Homework Help -  Boys & Girls Club of Stamford

Misyon nou

Misyon Boys & Girls Club nan Stamford se pou pèmèt tout jèn yo rive jwenn tout potansyèl yo kòm sitwayen pwodiktif, pran swen ak responsab. Nou fè efò pou pèmèt jèn nou yo epi bay yon anviwonman ki an sekirite epi ki bay sipò ak pwofesyonèl adilt k ap pran swen ak volontè. Nou fè efò pou reyalize misyon nou lè nou ofri enstalasyon, pwogram ak sistèm sipò ki ede jèn yo nan aktivite akademik, sosyal, atletik ak kiltirèl yo. Fòmil nou an pou enpak konsantre sou siksè akademik timoun yo, bon karaktè, sitwayènte ak mòd vi ki an sante. 

Vizyon nou an

Bay yon Eksperyans klib klas mondyal ki asire siksè se nan atenn chak jèn moun ki antre nan pòt nou yo, ak tout manm sou wout pou gradye nan lekòl segondè ak yon plan pou lavni, demontre bon karaktè ak sitwayènte, ak viv yon vi ki an sante. .

Teen Center at Boys & Girls Club of Stamford

Travay nou an

Boys & Girls Club of Stamford’s focus is to offer programming in the core areas of Character and Leadership Development, Education and Career Development, Health and Life Skills, The Arts, Sports, Fitness and Recreation. We have many committed partners who support the program offerings that are made available to our members.  

BGCS sitiye nan zòn resansman 214 sou bò West Stamford, kote plis pase 70% nan kominote a klase kòm revni ki ba. Avèk plis pase 45% jèn nou yo ki soti nan fanmi yon sèl paran, anpil nan jèn sa yo pa gen okenn sipèvizyon adilt lakay yo epi yo pase chak jou nan Club la jiskaske paran yo retounen sot travay. 

42% jèn nou yo se Afriken Ameriken, 50% Panyòl, 4% Blan, 2% milti-rasyal ak 2% ki soti nan lòt ras. 

Apeprè 58% nan manm yo se gason ak 42% se fi.

Clubhouse at Boys & Girls Club of Stamford

Finansye

Boys & Girls Club of Stamford se yon Òganizasyon 501(c)(3) ki pa Peye.

Tanpri sonje ke se politik Boys & Girls Club of Stamford pou pa angaje nan aktivite politik oswa andose kandida pou pòs politik.

Nenpòt andòsman moun ki asosye ak Boys & Girls Club nan Stamford eksprime se pa òganizasyon an.