Gary Wendt Teen Center

7yèm-12yèm ane

Pwen esansyèl sant adolesan

Pwogram 5yèm Trimès
nan Sant Adolesan an

Barry Woods 5th Quarter- Boys & Girls Club of Stamford

Pwogram 5yèm Trimès la travay ak adolesan ke anplwaye nou yo, lapolis, lekòl yo, ak lòt patnè kominotè yo te idantifye kòm moun ki gen faktè risk grav. Pwogram nan anseye travay ann ekip, pèseverans, ak lidèchip sou ak deyò teren baskètbòl la. Pwogram 5yèm Trimès la te sèvi plis pase 300 adolesan ak jèn adilt depi li te kòmanse an repons a eskalade vyolans nan West Side Stamford.

Pwogram nan te kòmanse pa ofri sware jimnastik ouvè epi kounye a bay pwogram devlopman sosyal ak emosyonèl tou. Jèn yo etabli yon relasyon konseye/mentore ak anplwaye ki resevwa fòmasyon epi konekte ak pwofesyonèl adilt pozitif ki soti nan kominote nou an tankou lapolis, edikatè, ak lòt defansè jèn. Jèn sa yo rankontre chak semèn pou yon sesyon akademik obligatwa, yon pratik chak semèn, ak yon jou jwèt chak semèn. Anvan nenpòt aktivite baskètbòl, diskisyon ak atelye obligatwa yo fèt pou konsantre sou pwoblèm sosyal ki enpòtan, fikse objektif, rezoud pwoblèm, konsekans konpòtman vyolan, benefis lidèchip pozitif., ak avanse kòm yon ekip. Patisipan yo patisipe tou nan diskisyon jèn yo te dirije ant katye rival yo pou yo ka byen konprann sous move volonte yo epi diskite sou solisyon posib san vyolans.

Vin yon
Manm Club

Vizite nou Zòn Paran yo pou frè, èdtan, aplikasyon, ak resous itil.

Ou ka enterese tou nan Bibliyotèk videyo.

Aprann plis enfòmasyon sou lòt pwogram klib nou yo

Mari C. Rich
Clubhouse

Pwogram pou elèv klas 4yèm-12yèm ane

Yerwood
Sant

Pwogram pou elèv K-3yèm ane