Pou Paran yo

Chak paran vle yon kote ki an sekirite, abòdab pou pitit yo apre lekòl.

Klib nou an ofri sa ak plis ankò. Lè w enskri pitit ou a nan Boys & Girls Club of Stamford, ou jwenn lapè lè w konnen li anba gidans manm pèsonèl pwofesyonèl ki pran swen yo. Ekspè nan devlopman jèn nou yo bay timoun ak adolesan pouvwa pou yo briye nan lekòl la, vin bon sitwayen, epi mennen yon vi ki an sante ak pwodiktif sou wout yo pou yo mennen yon gwo avni.

Boys & Girls Club nan Stamford

Frè Manb

K - 3yèm ane

$ 250 Pou chak semès
  • 2:30pm - 6pm
  • Lendi - Vandredi

Klas 4yèm ak 5yèm ane

$ 100 Chak ane
  • 2pm - 6pm
  • Lendi - Vandredi

Klas 6yèm-8yèm ane

$ 100 Chak ane
  • 2pm - 9pm
  • Lendi - Vandredi

Klas 9yèm-12yèm ane

$ 25 Chak ane
(avèk idantite lekòl segondè)
  • 2pm - 9pm
  • Lendi - Vandredi

Pwogram Ete

$ 100 Chak semèn
(Pwogram 6 semèn)
  • 9am - 4pm
  • Lendi - Vandredi

FAQ

Both clubs are closed for Christmas Break and on Stamford Public School Snow Days.  Please call the club at 203.324.0594 pou orè lage bonè.

At the Mary C. Rich Clubhouse, $10 per day fee applies for days in which there is no school (School Vacations and Holiday Schedule)

Se sistèm lekòl Stamford ki bay transpò. Tanpri mande pandan enskripsyon an.

K- 3yèm ane – Yerwood Center

Klas 4yèm - 12yèm ane – Mary C. Rich Clubhouse & Gary Wendt Teen Center

Please see our Règleman sekirite page where you can download a PDF detailing our Safety Policies for the Protection of Youth.

Aprann Plis Sou Klib Nou yo

Gary Wendt
Sant adolesan

Pwogram pou elèv 7yèm-12yèm ane

Mari C. Rich
Clubhouse

Pwogram pou elèv klas 4yèm-12yèm ane

Yerwood
Sant

Pwogram pou elèv K-3yèm ane