Fon Kominotè Darien sipòte Pwojè Aprann

Mèsi a Fon Kominotè Darien pou sipòte Project Learn. Project Learn ranfòse ak amelyore konpetans jèn yo aprann nan lekòl pandan lè yo pase nan Club la. Estrateji pwogram konplè sa a, ki baze sou rechèch, montre ke elèv yo fè pi byen nan lekòl la lè yo pase èdtan ki pa lekòl yo angaje yo nan aktivite amizan, men aktivite akademik benefisye.