Lakou rekreyasyon Alexandra a te bay sak aktivite!

Alexandra's Playground te bay tout manm klas K-4yèm ane nou yo sak aktivite pou yo pote lakay yo. Nou te wè anpil souri ak figi eksite lè manm yo te resevwa valiz yo! Alexandra's Playground, mèsi paske w fè yon diferans ak sipòte manm nou yo!