Kòm nouvo Direktè Jeneral Boys & Girls Club nan Stamford, m ap viv nan kominote sa a. Mwen menm ak mari m te leve de ti gason nou yo nan Connecticut. Lavi nou la. Apre nou te imigre Ozetazini, nou te fè Connecticut eta nou te adopte. Menm jan ak ou, pandemi an ap fè m panse ak pitit gason m yo, fanmi m, zanmi m, vwazen m, jèn klib la ak fanmi yo. Tanpri pèmèt mwen asire w ke menm si Club la fèmen, travay nou kontinye.
 
Premye jou mwen kòm nouvo Direktè Jeneral Klib la te 23 mas, premye jou abri nan plas nan Connecticut. Menm jou sa a, mwen te fè aprantisaj a distans yon pi gwo priyorite. Mwen te konprann bezwen jèn manm nou yo anpil. Anpil moun gen aksè minim nan teknoloji epi yo gen sitiyasyon difisil lakay yo. Sa a mete yo nan yon dezavantaj enpòtan ak enjis. Mwen fyè pou m pataje ke jodi a, nou gen yon òf dijital solid ki gen ladann èd pou devwa, leson patikilye, vizit vityèl nan kolèj, kou fizik lakay, konsèy, ak konsèy. Nou te tou envesti nan zouti pou nou ka travay ak timoun nou yo ki pa gen yon laptop oswa aksè entènèt serye. Anpil nan zouti ak pwogram sa yo pou angajman vityèl ap kontinye menm apre nou kòmanse retounen nan operasyon nòmal. Pandan se tan, Yerwood Center kontinye sèvi kòm yon sant pou fanmi West Side nou yo, dènyèman wè jiska 300 fanmi pa jou pou manje ak lòt sèvis enpòtan.
 
Anplis de sa, mwen kontan pataje ke, pandan tan sa a, nou te fini konstriksyon nan Gary Wendt Teen Center la. Li se yon etablisman devwe tankou okenn lòt nan Stamford. Agrandisman 16,000 pye kare a vle di ke, pandan n ap re-louvri tou dousman, n ap ekipe pou sèvi plis manm nou yo pandan y ap vin jèn adilt pandan y ap, natirèlman, depase tout direktiv sekirite yo.
 
Vizyon mwen pou Club la gen anpil konpozan. Sepandan, kounye a, de sa ki pi enpòtan yo se:
1. Avèk plis pase 1,600 manm ak plizyè milye moun ki pa manm yo sèvi chak ane, Club la se youn nan resous ki pi enpòtan Stamford pou pwogram jèn apre lekòl yo. Premye dizwit ane lavi yon timoun pase trè vit epi detèmine avni timoun nan. Piske ane sa yo enpòtan anpil pou devlopman jèn manm nou yo, nou dwe fè yon ti repo pou nou fèmen diferans nan reyisit k ap vin pi gran pandan kriz sante sa a. Nou dwe elaji anpil efò pou kreye rezilta mezirab pou jèn nou yo ak kominote nou an. Manm nou yo reprezante avni kominote nou an.
2. Moun ki abite Stamford yo, anplwaye yo, ak moun ki gen enterè yo dwe angaje kòm pa janm anvan pou Boys and Girls Club nou an reyalize misyon li. Sa vle di nou bezwen ou! Mwen bezwen èd ou. Nou bezwen e nou vle ou patisipe.
 
Chak jou mwen santi mwen privilejye, imilite, ak rekonesan pou mwen gen opòtinite sa a sèvi kominote mwen an, kominote nou an, epi mwen rete espwa ke pi bon jou ap devan nou. Mwen p'ap gen siksè, sèvi pou kont mwen. Mwen mande èd ou. Tanpri fè yon kado. Èske ou ka fè yon kado yon sèl fwa oswa renouvlab jodi a? Èske w gen yon lide pou yon kado altènatif tankou yon kado aksyon, lèg, an kalite, oswa yon bagay konplètman diferan? Tanpri pa ezite rive, epi nou ka swa pale pèsonèlman, atravè videyo, oswa pa nenpòt lòt mwayen.
 
Mwen te touche anpil nan sipò anpil nan nou mwen te resevwa. Ofri jenere ou asistans, gwo kou piti, fè m sonje ke nou tout nan sa a ansanm. Nan non Konsèy la Boys & Girls Club nan Stamford, anplwaye devwe nou yo, ak tout jèn manm nou yo ki gen espwa, mèsi. Nou la pou ou tou.
 
Chalè,
 
Rowena Track, MS
Ofisye Egzekitif anchèf