Gwo avni kòmanse isit la

Nou bay anviwònman akeyan, pozitif kote timoun ak adolesan pran plezi, patisipe nan pwogram k ap chanje lavi yo, epi konstwi relasyon ki bay sipò ak kamarad ak adilt k ap pran swen yo.

Jèn

Tcheke pwogram prensipal yo ak aktivite nou yo pou jwenn yon bagay ki eksite w.

Paran

Klib nou yo ouvri pou tout jèn, soti nan klas matènèl rive nan klas 12yèm ane.

Donatè yo

Fè yon diferans lè w pataje tan w ak ekspètiz ak jèn nou yo.

Anons ak Evènman

Enpak pozitif nou an

Chak jou, plis pase 100,000 timoun nan Connecticut kite lekòl san okenn kote pou ale. Yo riske pou yo pa sipèvize, san gide epi yo pa an sekirite. Ti gason ak tifi nan kominote nou an souvan kite yo jwenn pwòp rekreyasyon yo nan lari yo. Timoun piti bezwen konnen ke yon moun gen sousi pou yo. 

 Klib la fè sa ak plis ankò.

0 %
Manm klib 9+ rapòte yo fè omwen 1 èdtan nan aktivite fizik.
0 %
Adolesan klib yo sèvi kòm volontè nan kominote yo omwen yon fwa pa ane.
0 %
Atann pou konplete kèk kalite edikasyon apre segondè.
0 %
Adolesan klib ki espere gradye nan lekòl segondè.